IPA II Teklif Çağrısı

Rekabetçi Sektörler Programı Proje Teklif Çağrısı "İmalat Sanayii", "Araştırma ve Geliştirme" ve "Teknoloji Transferi ve Ticarileşme" alanlarında yayınlandı.

Rekabetçi Sektörler Programı altındaki bu çağrıda temel amaç olarak Türkiye'deki bölgesel farklılıkların dengelenmesi için KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılarak sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanması, böylelikle  ekonomizin AB ülkeleri seviyesine yükseltilmesi olarak ifade edilmiştir. Türkiye'nin gelişmekte olan bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin, gerek iç gerekse dış piyasada rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak tasarlanan Rekabetçi Sektörler Programı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği ortak girişimi olarak hayata geçirilmiştir.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilan ettiği yeni dönem proje teklif çağrısı 6 Nisan 2017 itibariyle başlamıştır. Çağrı başvuruları 9 Haziran 2017 saat 17:00'a kadar kabul edilecektir. Bu çağrı kapsamında "İmalat Sanayii", "Araştırma ve Geliştirme" ve "Teknoloji Transferi ve Ticarileşme" faaliyet alanlarında proje teklifleri sunulabilecektir. Başvurular elektronik sistem aracılığı ile yapılacaktır, ayrıca yine elektronik sistemden üretilen basılı başvuru formları da Bakanlığımıza 9 Haziran 2017 tarihi 17:00'a kadar (elektronik başvuru için son tarihten beş iş günü sonrasında kadar) iletilecektir.

Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi içeren Faaliyet Alanları özelinde hazırlanan Çağrı Rehberleri, Proje Tanımlama Dokümanı Hazırlama Rehberi ve Online Başvuru Sistemi Kullanıcı Kılavuzuna aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.
Link: http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/proje-cagrilari  
 
IPA Nedir? 

IPA Programı -Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı- Avrupa Birliği'nin Türkiye gibi aday ülkelere verimli kaynak aktarımını öngören programıdır. IPA Programı aday ülkelerin bazı ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve bu ülkelerin vatandaşlarının tek ve hassas bir araçla doğrudan bir şekilde istifadesine sunulmak üzere kullanıldırılmaktadır. IPA kapsamında yapılan tüm yardımlar ilgili aday ülkeyi Avrupa Birliği'ne daha da yakınlaştırmak amacıyla yapılmaktadır. Türkiye'nin de bu program ile üyelik sürecini ve AB müktesebatına uyumunu destekleyecek çalışmaların, faaliyetlerin ve projelerin yapılması hedeflenmektedir. Yedi yıllık dönemler için planlanan bu mali yardımların ilk dönemi 2013 yılında sona ermiştir. IPA kapsamında yer alan Rekabetçi Sektörler Programının 2007-2013 yıllarını kapsayan birinci döneminde, teknik adıyla "Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP)" uygulanmıştır. Bu dönemde, 480 milyon Avro kaynak T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yönetimine verilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti katkısı ile birlikte toplam 565 milyon avro bütçeyle ülkemizin göreceli olarak daha az gelişmiş 43 iline, imalat ve turizm sektöründe belirlenen öncelikler çerçevesinde mali kaynak sağlanmıştır. Toplam olarak bakıldığında ise Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında IPA'nın Birinci Döneminde desteklenen 44 proje için 565 milyon avro kaynak sağlanmıştır. 2014-2020 yıllarını kapsayacak Programın ikinci dönemindeyse Ar-Ge ve inovasyona yönelik projeler başta olmak üzere, ekonomide rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak Türkiye'nin tüm bölgelerinden gelecek farklı alanlardaki projelere mali kaynak sağlanması planlanıyor. Bu Program kapsamında verilmesi hedeflenen mali kaynak tutarı ise 405 milyon avrodur.  Programın yeni döneminde, sanayide ve üretimde verimliliğinin artırılması ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Program kapsamında verilecek desteklerin, öncelikle bu iki temel hedefe hizmet etmesi beklenecek. 

Tür DOSYA İNDİR