101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

101-1 SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER PROGRAMI

Süt üreten işletmeler sektörü için en az 20.000 avro en fazla 1.000.000 avro olarak bütçe sınırlaması bulunmaktadır. Başvuru sahibine ödemeler uygun harcama tutarına göre tek seferde ya da taksitlendirilerek yapılır.

UYGUN HARCAMALAR

 • Taşınmaz malların yapımı ve iyileştirilmesi (devralma hariç)
 • Yeni makine ekipman alımı,
 • Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri yatırımı

SÜT SEKTÖRÜ

 • Kapalı, açık ve yarı açık ahırların / ağılların inşası, genişletilmesi ve modernizasyonu
 • Süt sağım ve depolama odaları, depo binaları, makine garajları ile sınırlı olmak kaydıyla diğer tarımsal binaların inşası ve/veya yenilenmesi,
 • Silaj makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele, dağıtma ve depolama sistemi
 • Sağım odası tesisatı, süt soğutma ve depolama ekipmanları ile çiftlik içi süt nakil ekipmanları,
 • Kendi sağım sistemlerini temizlemek için su kullanan çiftlikler için, atık ve atık su işleme tesisleri harcamaları,
 • Gübre muamele, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar,
 • Hayvanlara yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon),
 • Sulama sistemleri,
 • Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere, özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, süt kaydı,genel çiftlik yönetimi)

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • Kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış, Çiftçi Kayıt Sistemi veya Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan gerçek kişiler ve tüzel kişilerdir.
 • Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişi ise temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarım ya da ilgili diğer uzmanlık alanında en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip olmalıdır.
 • Tarımsal işletmeler yatırımın sonunda çevrenin korunması ve hayvan refahı konularındaki minimum ulusal gereklilikleri yerine getirmek zorundadırlar.
 • Desteklenen yatırımlar, yatırım döneminin sonunda, yatırımın kapsamı ile ilgili olan hayvan refahı ve çevrenin korunması konularındaki ilgili AB standartları ile uyumlu olmalıdır.

KAPASİTE
Yatırımın sonunda tarımsal işletme aşağıda belirtilen kapasitelere ulaşmalıdır.

 • En az 10, en fazla 120 süt ineği, veya
 • En az 5, en fazla 50 süt veren manda, veya
 • En az 50, en fazla 500 süt veren koyun, veya
 • En az 50, en fazla 500 süt veren keçi.

 

Tür DOSYA İNDİR