103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-1 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI

Bu tedbirin genel amacı, Ortak Tarım Politikası ile AB’ye katılım sürecindeki ilgili müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı sağlamak ve işletmeleri ilgili AB standartlarına ulaştırmaktır. Destek oranı, toplam uygun yatırım miktarının %50’sidir. Atık su arıtma ve atık yönetimi konularında yapılan yatırımlar için sadece ilgili harcamalara ilave bir %10 destek oranı verilebilecektir. Süt sektörleri için en az 30.000 avro ve en fazla 3.000.000 avro hibe sunulmaktadır.

UYGUN HARCAMALAR

 • Tüm sektörler için aşağıda sıralanan maddeler uygun harcamalardır:
 • AB standartlarına tam olarak uyacak şekilde hijyen ve ürün kalitesinin geliştirilmesi için ekipman,
 • HACCP prensiplerine dayanan prosedürleri uygulamak için gerekli olan yatırımlar,
 • Çevre korumasının geliştirilmesi, işlenebilir atıklar ve ara ürünlerin yeniden işlenebilmesi için ekipman ve tesisler; atıkların işlenmesi ve elimine edilmesine yönelik yatırımlar,
 • İşletmenin Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı ve inşaat işleri,
 • Paketleme için ekipman satın alınması,
 • Motorlu taşıtlar hariç, nakliye ekipmanı,
 • Ürün ve işleme yönetimi için Bilişim Teknolojileri donanım ve yazılımları.

SÜT SEKTÖRÜ

 • Süt toplama merkezlerinin ve süt işleyen işletmelerin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi,
 • Yeni süt toplama merkezlerinin ve süt işleyen işletmelerin inşası,
 • Süt ve süt ürünlerinin homojenizasyonu, pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar,
 • Düşük kaliteli ve iyi kaliteli süt arasındaki ayrımı yapabilmek için test ekipmanları,
 • Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin kurulması için yatırımlar.

SÜT İŞLEYEN İŞLETMELER:
Yatırımın sonunda günlük en az 10 ton, en fazla 70 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır.

SÜT TOPLAMA MERKEZLERİ:
Yatırımın sonunda günlük en fazla 70 ton toplama kapasitesine sahip olmalıdır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?
Bu tedbirin faydalanıcıları, küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Üretici örgütleri hariç olmak üzere tüm başvuru sahipleri
KOSGEB’e üye olmak zorundadır.
Küçük işletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri
8 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
Mikro ölçekli işletmeler destek kapsamında değildir. *

Başvurunun yapıldığı tarihte, yeni işletmeler istisna olmak kaydıyla, işletmeler aşağıda belirtilen mevzuat ile uyumlu olmalıdır:

 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu (Süt Toplama Merkezleri hariç olmak üzere)
 • 25902 sayılı ve 10.08.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan İşYeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

Yukarıda belirtilen mevzuat kapsamında başvuru sahibi yatırımı ile ilgili olan belgeleri başvuru paketinde sunmak
zorundadır. Bunlar; İşletme Kayıt/Şartlı Onay/Onay Belgesi, Çevre İzin ve Lisans veya Çevre İzin Belgesi, İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatı olarak sıralanmaktadır.

Desteklenen yatırımlar, yatırım döneminin sonunda ilgili uygulanabilir AB standartları ile uyumlu olmalıdır.

*Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya bilançosundan herhangi biri 1 Milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Tür DOSYA İNDİR