103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Bu tedbirin genel amacı, Ortak Tarım Politikası ile AB’ye katılım sürecindeki ilgili müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı sağlamak ve işletmeleri ilgili AB standartlarına ulaştırmaktır. Destek oranı, toplam uygun yatırım miktarının %50’sidir. Atık su arıtma ve atık yönetimi konularında yapılan yatırımlar için sadece ilgili harcamalara ilave bir %10 destek oranı verilebilecektir. Kanatlı sektörleri için en az 30.000 avro ve en fazla 3.000.000 avro hibe sunulmaktadır.

UYGUN HARCAMALAR

 • Tüm sektörler için aşağıda sıralanan maddeler uygun harcamalardır:
 • AB standartlarına tam olarak uyacak şekilde hijyen ve ürün kalitesinin geliştirilmesi için ekipman,
 • HACCP prensiplerine dayanan prosedürleri uygulamak için gerekli olan yatırımlar,
 • Çevre korumasının geliştirilmesi, işlenebilir atıklar ve ara ürünlerin yeniden işlenebilmesi için ekipman ve tesisler; atıkların işlenmesi ve elimine edilmesine yönelik yatırımlar,
 • İşletmenin Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı ve inşaat işleri,
 • Paketleme için ekipman satın alınması,
 • Motorlu taşıtlar hariç, nakliye ekipmanı,
 • Ürün ve işleme yönetimi için Bilişim Teknolojileri donanım ve yazılımları.

Kanatlı Et Sektörü

 • Kanatlı kesimhanelerinin ve parçalama tesislerinin ve ayrıca et işleyen işletmelerin modernizasyonu,
 • Ürün kalitesi ve hijyen kontrollerinin iyileştirilmesi için laboratuvarlar ve ekipman,
 • Soğuk hava deposu ekipmanı,
 • İşleme tesisi içinde etin izlenebilirliğinin gerçekleştirilmesi için yazılım ve izleme sistemi.

Kanatlı Kesimhaneleri

 • Saatte en az 1.000 tavuk ve en fazla 5.000 tavuk kapasitesi veya
 • Saatte en az 100 ve en fazla 1.000 hindi ya da kaz kapasitesi.
 • Yeni kanatlı kesimhanelerinin ve mevcut işletmelerin kapasite artırımı için yapacağı yatırımlar uygun değildir.
 • KAPASİTE ARTIRIMI YAPMAMAK KAYDI İLE MEVCUT İŞLETMELER DESTEK KAPSAMINDADIR.

Parçalama Tesisleri:

 • Tesislerin, en az 0,5 ton ve en fazla 5 tonluk toplam günlük kurulu parçalama kapasitesine sahip olmaları gerekmektedir.
 • Kanatlı eti parçalama tesislerinde, yeni işletmeler ve mevcut işletmelerin kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar uygun değildir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • Bu tedbirin faydalanıcıları, küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Üretici örgütleri hariç olmak üzere tüm başvuru sahipleri
 • KOSGEB’e üye olmak zorundadır.
 • Küçük işletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri
 • 8 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
 • Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
 • Mikro ölçekli işletmeler destek kapsamında değildir. *

Başvurunun yapıldığı tarihte, yeni işletmeler istisna olmak kaydıyla, işletmeler aşağıda belirtilen mevzuat ile uyumlu olmalıdır:

 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu (Süt Toplama Merkezleri hariç olmak üzere)
 • 25902 sayılı ve 10.08.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan İşYeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 • Yukarıda belirtilen mevzuat kapsamında başvuru sahibi yatırımı ile ilgili olan belgeleri başvuru paketinde sunmak zorundadır. Bunlar; İşletme Kayıt/Şartlı Onay/Onay Belgesi, Çevre İzin ve Lisans veya Çevre İzin Belgesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olarak sıralanmaktadır.
 • Desteklenen yatırımlar, yatırım döneminin sonunda ilgili uygulanabilir AB standartları ile uyumlu olmalıdır.

*Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya bilançosundan herhangi biri 1 Milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

 

Tür DOSYA İNDİR