302-2 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması

302-2 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması

Bu sektörün genel amacı, yeni işler yaratmak suretiyle istihdamın desteklenmesi ve iş faaliyetlerinin geliştirilmesidir. Bu sektör ile; Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması yatırımları desteklenecektir. Destek, uygun harcamalar toplamının %65’idir. Her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri; en az 5.000 avro ve en fazla 500.000 avrodur. Başvuru sahibine ödemeler uygun harcama tutarına göre tek seferde ya da taksitlendirilerek yapılır.

Uygun Harcamalar

Tüm sektörler için aşağıda sıralanan maddeler uygun harcamalardır:

 • Malın pazar değerini geçmeyecek şekilde, bilgisayar yazılımı dahil olmak üzere, her bir sektör için tanımlanan şekilde yeni makine ve ekipman alımı,
 • Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme faaliyetleri ile ilgili enerji ihtiyacını karşılamak ve ihtiyaç fazlası enerjinin satılması için biyo-kütle, rüzgar, güneş ve jeotermal kullanarak enerji üretmek amacı ile makine/ekipman alımı ve inşaat işlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Trafo, enerji nakil hatları, devre kesici vb. dahil olmak üzere, elektrik şebeke bağlantıları için yapılacak harcamalar,
 • Ara ürünler ve arıtılabilir atık maddelerin yeniden işlenmesi için gerekli olan ekipman ve tesisler, çevre koruma amacı ile yapılacak yatırımlar, atığın işlenmesi ve ortadan kaldırılması,
 • Eğer projenin entegre bir parçası ise, yazılım dahil olmak üzere bilişim ve iletişim teknolojileri ekipmanları,

Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması

 • Bal ve arı ürünlerinin depolanması veya işlenmesi için garaj ve müştemilatının inşası,
 • Arı kovanlarının üretilmesi, yönetimi ve bakımı için çalışma ekipmanları alımı,
 • Çiftlik içerisinde balın işlenmesi ve paketlenmesi için işleme ve paketleme hatları satın alınması veya mevcut hatların modernizasyonu,
 • Lisanslı üreticiler tarafından ana arıların üretilmesi için yetiştirme istasyonlarının kurulması ve donatılması,
 • Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla makine/ekipman alımı ve inşaat işleri.

Kimler Başvurabilir?

 • Bu tedbirin faydalanıcıları, kamu tüzel kişilikleri hariç ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişilerdir.
 • Desteklenecek işletmeler mikro ya da küçük işletmeler olmalıdır. Katma değerli ürünler konusundaki yatırımlar için yalnızca mikro ölçekli işletmeler desteklenecektir.
 • Yenilenebilir enerji, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, makine parkları ve kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri sektörlerinde yatırım yapacak başvuru sahipleri (üretici örgütleri hariç olmak üzere) KOSGEB’e üye olmak zorundadır.
 • Yatırımlar kırsal alanlarda olmalıdır.  Ancak başvuru sahipleri tarım dışı geliri olmayan çiftçi ise ve aşağıdaki sektörlerde yatırım yapıyor ise yatırım kırsal alanlarda olmak zorunda değildir.
 • Arıcılık ve arı ürünlerinin üretilmesi, işlenmesi ve pazarlanması sektöründe yatırım yapacaklar

Kapasite

 • Yararlanıcı başına minimum 30 ve maksimum 500 kovan ile sınırlıdır. 
 • Bal ve diğer arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi söz konusu olduğunda kovan sayısındaki sınırlama dikkate alınmayacaktır.
Tür DOSYA İNDİR