CMP - Üretim Tesisi Taşıma Desteği

Sektör: İmalat Sanayi (1)

Yatırımın Niteliği

  • Program kapsamındaki İller dışında bulunan, taşınması uygun görülen,halen faaliyette bulunan üretim tesisleri

Asgari İstihdam: 200 Kişi

Diğer Koşullar: Asgari son 2 yıl üretim faaliyetinin sürdürüldüğü tespiti, Kararın yürürlüğe girmesini takip eden 2 yıl içinde taşınılması

Nakdi Taşınma Desteği

  • Demontaj, nakil, montaj maliyetleri ile taşınma sürecinde Banka tarafından karşılanması gerekli görülen diğer masraflar için azami 1 milyon TL nakdi destek sağlanır

Teşvik Desteği

CMP illerine taşınan imalat sanayii yatırımı, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında, yeni yatırım kabul edilerek ve asgari yatırım büyüklüğü şartı aranmadan, 
a) 4. ve 5. bölgede Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

b) 6. bölgede Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden faydalandırılır.

Danışmanlık Hizmeti Desteği

Taşınan tesise yönelik ilave yeni yatırımlar için kullandırılır

Yatırım Yeri Tahsisi Desteği (2)

Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak;

  • OSB içindeki boş parseller,
  • OSB’de uygun parsel bulunmaması halinde hazineye ait arsa veya parsellerin

YİKOB veya İdareye devredilmesi ve yatırımcıya kiralanması şeklinde uygulanır.

Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

Bina ve ilave makine-teçhizat harcamaları için;

Vade:

a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli

b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "yerli malı tebliği"  kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)

Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır
Kredi limiti: Kredilendirilecek yatırımların azami %70’ ine, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.

Asgari Özkaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30' u.

Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.

Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği

Vade: a) 1 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 4 yıl vadeli
b) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 5 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "yerli malı tebliği"  kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)
Kredinin faizi: Banka tarafından işletme kredilerine uygulanan cari faiz oranının %50’ sidir.
Kredi limiti: Banka tarafından belirlenecektir.

 (1) Bakankar Kurulu Kararı Ek-2 sayılı listede belirtilenler öncelikli olarak desteklenmez.

(2) Asgari 100 milyon TL tutarında ve asgari 100 kişilik istihdam sağlayacak yatırımlar için, OSB' de parsel bulunmaması veya yatırımın OSB' de yapılamayacak büyüklükte veya entegre nitelik arz etmesi halinde Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesisi edilir.

Müracaat Formları DOKÜMANLAR yazan bölümde yer almaktadır.

Tür DOSYA İNDİR
BASVURU_FORMU(CMP_Uretim_Tesislerini_Tasima_Destek_Paketi)
İNDİR
DILEKCE(CMP_Uretim_Tesislerini_Tasima_Destek_Paketi)
İNDİR
Taahhutname
İNDİR