CMP - Yatırım ve Üretim Desteği

Sektör:  İmalat Sanayi (1)

Yatırımın Niteliği

  • Yeni yatırım projeleri

  • Yarım kalmış projeler

  • İşletmeye geçememiş veya faaliyet göstermeyen tesisler

  • İşletme sermayesi ihtiyacı olan tesisler

Asgari Sabit Yatırım Tutarı: 2.000.000 TL

Asgari İstihdam: 30 Kişi

Danışmanlık Hizmeti Desteği

Fizibilite hazırlama, mühendislik projeleri ve yatırım talebiyle doğrudan ilgili başlangıç eğitim harcamaları ile yatırım için kritik öneme sahip konularda uygulanır. Know-how, imtiyaz,lisans patent ücreti vb harcamalar destek kapsamında değildir.

Yatırım Yeri Tahsisi Desteği (2)

Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak; 

  •      OSB içindeki boş parseller,

  •      OSB’de uygun parsel bulunmaması halinde hazineye ait arsa veya parsellerin

YİKOB veya İdareye devredilmesi şeklinde uygulanır.

Bina Yapımı Desteği

Tahmini bina yapım maliyeti Banka tarafından belirlenir. Bina yatırımcının kendisi, YİKOB veya İdare tarafından yaptırılır. Yatırım için gerekli binanın azami 20.000 m2'ye kadar kısmı desteklenebilir ve verilecek destek tutarı 10.000.000 TL'yi geçemez, aşan kısım yatırımcının özkaynaklarından karşılanır.

Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

Bina (yarım kalmış yatırımlar hariç) ve makine-teçhizat harcamaları için;
Vade:

a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli

b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "yerli malı tebliği"  kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)

Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır.

Kredi limiti: Kredilendirilecek yatırımların azami %70’ ine, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.

Asgari Özkaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30' u.

Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.

Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği

Vade:

a) 1 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 4 yıl vadeli

b) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 5 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "yerli malı tebliği"  kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)

Kredinin faizi: Banka tarafından işletme kredilerine uygulanan cari faiz oranının %50’ sidir.
Kredi limiti: Banka tarafından belirlenecektir.

(1) Bakankar Kurulu Kararı Ek-2 sayılı listede belirtilenler öncelikli olarak desteklenmez.

(2) Asgari 100 milyon TL tutarında ve asgari 100 kişilik istihdam sağlayacak yatırımlar için, OSB' de parsel bulunmaması veya yatırımın OSB' de yapılamayacak büyüklükte veya entegre nitelik arz etmesi halinde Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesisi edilir.

Müracaat Formları DOKÜMANLAR yazan bölümde yer almaktadır.

 

Tür DOSYA İNDİR
1 - Dilekçe (CMP_Yatirim_ve_Uretim_Destek_Paketi)
İNDİR
2 - Başvuru Formu (CMP_Yatirim_ve_Uretim_Destek_Paketi)
İNDİR
3 - Taahhutname
İNDİR
Başvuru Teslim Belgesi
İNDİR