Yatırım Teşvik Kapatma İşlemi

Yatırım Teşvik Belgesi alarak devlet yardımlarından yararlanmak her yatırımcının en tabii hakkıdır. Devletin yatırımların artması, istihdam sağlanması, üretilen ürünlerle ihracatın artırılması amacıyla yatırımları desteklemektedir. Tesiste üretim yapılabiliyorsa ve asgari yatırım harcaması gerçekleşmişse Yatırım Teşvik Belgesi kapatması “Tamamlama Vizesi” yapılabilmektedir.

Gerekli Bilgi ve İşlemler 

Yatırımcıların, teşvik belgesinde öngörülen süre veya ek süre bitimini izleyen altı ay (6)içinde tamamlama vizesi “kapatma” başvurusu yapmaları zorunludur. Süresi içinde müracaat edilmemesi halinde kurum tamamlama vizesi işlemlerini “Resen“ başlatılabilir. Belge iptal edilebilir. Tamamlama vizesi başvurusundan sonra kurumdan görevlendirilen

Eksperler;

 • Yatırım yapılan makineler üretimin yapılıyor olduğunu,
 • Alınan makine ve teçhizatın yerinde olduğunu,
 • Asgari yatırım harcama sınırının aşılmış olduğunu,
 • Yerinde tespit ederek ekspertiz raporunu hazırlar.
 • Mücbir Sebep Hali: Tabii afet, yangın nedeniyle tamamlama vizesi için aranan belgeler ibraz edilemiyorsa tamamlama vizesi talepleri;
 • Gümrük giriş beyannamelerinin onaylı örnekleri,
 • Yerli makine ve teçhizat fatura nüshalar,
 • Yatırım harcamalarına ait ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilecek belgeler,
 • Arsa tapu örneği,
 • Bina-inşaat yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanım izin belgesi örneğinin,

Tabii afet hallerinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlükleri veya itfaiye müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak raporlar sunulur.
Bina ve makine teçhizat, Tabii afet veya yangında hasara uğrayarak üretim faaliyeti durdurmuş veya aksatıyorsa “YENİLEME” niteliğinde değerlendirilerek yeni teşvik belgesi düzenlenebilmektedir.

Gerekli Belgeler

 • Yatırım Teşvik Belgesi, İthal/Yerli Makine Listesi ve Döviz Kullanım Belgesi aslı
 • Gerçekleşen makine alımları için Gümrük Giriş Beyannamesi (ithal) ve Fatura (Yerli) alım fotokopileri
 • Bina İnşaat ve Diğer yatırım harcamaları varsa fatura fotokopileri
 • İthal ve Yerli Makine Gerçekleşme Listeleri
 • Bina İnşaat ve Diğer Yatırım Harcamaları
 • Yatırım Takip Formu
 • Karar ve Taahhütname
 • Kredi Kullanım Yazısı (Kredi kullanılmış ise)
 • İmza Sirküleri

 

Tür DOSYA İNDİR